Misc. Midi Files

X-Files

X-Files theme

Another X-Files theme(Better, IMHO)

Star Trek

Theme to "Star Trek: The Motion Picture"

Theme to "Star Trek II"

Theme to "Star Trek III"

Theme to "Star Trek IV"

Theme to "Star Trek IV"

Theme to "Star Trek V"

Theme to "Star Trek VI"

Theme to "Star Trek: Generations"

Theme to "Star Trek: Deep Space Nine"

Another Theme to "Star Trek: Deep Space Nine"

Theme to "Star Trek: Voyager"

Theme to "Star Trek: Voyager"